ចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម និងគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រ

ចក្ខុវិស័យរបស់យើង

ផ្តល់សេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេលើការបម្រើអតិថិជនប្រកបដោយគុណភាពល្អបំផុត។

បេសកកម្មរបស់យើង

ផ្តល់ដំណោះស្រាយបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ ជូនដល់អតិថិជន ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប និងសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ដើម្បីកែលម្អស្តង់ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

គោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រ

  1. ពង្រីកនូវចំនួនអតិថិជនអោយបានច្រើនជាអតិបរមា
  2. ផ្តល់នូវផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់
  3. ផ្សព្វផ្សាយនូវស្លាកអាជីវកម្មល្អបំផុត
  4. វិនិយោគនៅធនធានមនុស្ស
  5. ផ្តល់នូវបរិស្ថានការងារល្អ
  6. ពង្រីកនូវតម្លៃម្ចាស់ភាគហ៊ុនជាអតិថិបរមា
  7. ប្រមូលនូវប្រភពទុនកាន់តែច្រើន
  8. អនុលោមតាមបទបញ្ញតិផ្សេងៗ
  9. ផ្សព្វផ្សាយនូវគោលការណ៍ការពារអតិថិជន
  10. អនុវត្តន៍នូវគោលការណ៍ការពារអតិថិជនរាល់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ

តម្លៃស្នូលម៉ាក់ស៊ីម៉ា

ឈរលើស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ និងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក

ប្រកាន់យកស្មារតីសុចរិត និងកសាងទំនុកចិត្ត

មានតម្លាភាព និងទំនួលខុសត្រូវ

កសាងបាននូវអភិបាលកិច្ចល្អ

មានគំនិតផ្តួចផ្តើម និងគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់